СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ДРЕНАЖ КРАЙ Р. ПОМЕЖДИНСКА РЕКА В РАЙОНА НА С. ПОМЕЖДИН, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.10, Т.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ДРЕНАЖ КРАЙ Р. ПОМЕЖДИНСКА РЕКА В РАЙОНА НА С. ПОМЕЖДИН, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

В 14 дневен срок, считано от 04.11.2021 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

About Администратор

Вашият коментар