ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ СТОПАНСКА ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА ПО ЗЕМЛИЩА, САМО НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПРОМИЛИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2024 ГОДИНА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

НАЧАЛО

НИНА ПЕТКОВА И НОВИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

Кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова, 11-те общински съветници  и 5-те кметове на кметства положиха клетва на тържествената първа сесия на новоизбрания Общински съвет – Георги Дамяново. Тя бе […]