АВТОБУСЕН ПРЕВОЗВАЧ ВЪЗОБНОВЯВА ОБСЛУЖВАНЕТО НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

След среща с ръководството на Общината, автобусният превозвач ЛИОНТУРС1991 ЕООД възобновява обслужването на автобусната линия Монтана – Копиловци.От 30.11.2020 г. /понеделник / автобусите ще се движат по старото разписание, с […]

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Георги Дамяново за периода […]

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 66 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА 2021 Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА 2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Георги Дамяново уведомява всички заинтересовани страни, че […]

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СТРАНАТА И ОТЧИТАНИТЕ НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19

ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СТРАНАТА И ОТЧИТАНИТЕ НЕГАТИВНИ  ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 НА ОБЛАСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО, С ЦЕЛ ОВЛАДЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ, И […]