УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО „ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ Р. ПОМЕЖДИНСКА РЕКА В РАЙОНА НА С. ПОМЕЖДИН, ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РИОСВ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗОНИТЕ НА ВОДОИЗТОЧНИКА”

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ РАБОТНИ МЕСТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА ТРИ ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

На 13.07.2021г.Община Георги Дамяново подписа Договор № 11- НПЗХУ от 13.07.2021 г. по Проект „Приспособяване на две съществуващи работни места и осигуряване на устойчива заетост на три лица от целевата […]