ЗАПОВЕД № 80/18.03.2024 Г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.2 ОТ ЗМСМА,ЧЛ. 34, АЛ.4, ЧЛ.36, АЛ.4, ЧЛ.40, АЛ.2, Т.3 И АЛ.8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2И ЧЛ.42, АЛ.1,Т.4, АЛ.3, ЧЛ.43, АЛ.1ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО,РЕШЕНИЕ № 24 ОТ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 22.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ЗАПОВЕД № 66/05.03.2024Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА ВЛАСТ (ЗМСМА), ЧЛ.14, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС), ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 37В, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ), РЕШЕНИЕ № 54 ОТ ПРОТОКОЛ № 5/16.02.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАЧАЛО

УЧЕНИЦИ ЗАРАДВАХА КМЕТА НА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ПО СЛУЧАЙ БАБА МАРТА

По инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Георги и ръководството на Основно училище „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново, възпитаници на училището, […]