ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПРОМИЛИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, До края на текущата година предстои приемането на План-сметка за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне на размера на […]

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ДРЕНАЖ КРАЙ Р. ПОМЕЖДИНСКА РЕКА В РАЙОНА НА С. ПОМЕЖДИН, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.10, Т.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА […]

ПОЗДРАВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Уважаеми учители, дейци на културата и образованието,Уважаеми жители на община Георги Дамяново, За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на народните будители!Днес всички обръщаме поглед към миналото, […]