Проекти на наредби и правилници

10-01-2022 Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Георги Дамяново 2021 – 2028 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

С настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 10.01.2022 г. до 09.02.2022 г. включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028 г.

на адрес: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” № 2, Общинска администрация – Георги Дамяново или на e-mail: gd3470@mail.bg

Проекта на програмата може да разгледате в прикачения файл.

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Вторник, 2 ноември 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 02.11.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 02.12.2021 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък, 23 април 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 23.04.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Община Георги Дамяново
Дата на приключване: 23.05.2021 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 27 януари 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 27.01.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 27.02.2021 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 27  януари 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 27.01.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 27.02.2021 г.

Прикачени файлове:

ОБЯВЛЕНИЕ

На Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново

На основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект  на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по настоящия проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg 

Дата на откриване: 15.10.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 15.11.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Четвъртък, 15 октомври 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново и достъпен за разглеждане в деловодството на общината да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 15.10.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 15.11.2020 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 29  юли 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проект на Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 29.07.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 18.08.2020 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда,29  юли 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проект на Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 29.07.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 18.08.2020 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ  И  ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Вторник,21 април 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 21.04.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.05.2020 г.

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък,10 април 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 10.04.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 10.05.2020 г.

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. ПРОЕКТ

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Понеделник,10 февруари 2020 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за обсъждане и внасяне на предложения на проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 10.02.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 10.03.2020 г.

Прикачени файлове:

 1. МОТИВИ
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 

Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за проект за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.  Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 07.11.2019 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.11.2019 г.

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА

РЕДА, КРИТЕРИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Понеделник, 7 януари 2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за проект за изменение и допълнение  на Наредбата за реда, критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 07.01.2019 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.01.2019 г

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък, 21 декември 2018 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за обсъждане и внасяне на предложения на проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 21.12.2018 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 20.01.2019 г

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект