ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Община Георги Дамяново, обл. Монтана на основание Чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Модернизация на Път 1-1 ( Е79) „Видин- Ботевград”, участък от км 61 +750 (километраж по съществуващ път) 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път 1-1) 99+193 (километраж по проект). На територията на община Георги Дамяново парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на с. Каменна Рикса.

About Администратор

Вашият коментар