НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/ СЕ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 (Е79) „ВИДИН-БОТЕВГРАД“

About admin

Вашият коментар