ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/, СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД ”СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип на деца без увреждания с. Гаврил Геново получиха три компютърни конфигурации с лицензиран софтуер, безжичен рутер и безплатен интернет за […]