Постоянни комисии

Постоянните Комисии се конституират от Общински съвет Георги Дамяново с Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат /2019-2023/.

Според чл. 36, ал. 1 от ПОДОСВНКВОА са сформирани четири постоянни комисии.

1.КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

Председател: Елена Алексеева Неделкова

Членове:

Пламка  Бобойчева

Малин Димитров                                                         

Галин Христов

Светослав Илиев

2.КОМИСИЯ  ПО„ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Председател: Малин Станимиров Димитров

Членове:

Пламка Бобойчева

Милко Благоев

Красимир Иванов

Светослав Илиев

3.КОМИСИЯ ПО „КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

Председател: Красимир Иванов

Членове:

Цветелина Александрова                                                                                                 

Милко Благоев                                                          

Филип Борисов                                                           

Д-р Пенка Петкова      

 4.„КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ” 

Председател: Цветелина Александрова                                          

Членове:

Д-р Пенка Петкова                                                                                                       

Елена Неделкова                                                           

Филип Борисов                                                              

Галин Христов