Постоянни комисии

Постоянните Комисии се конституират от Общински съвет Георги Дамяново с Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат /2023-2027/.

Според чл. 36, ал. 1 от ПОДОСВНКВОА са сформирани три постоянни комисии:

Комисия „Образование, младежки дейности, бюджет и финанси“

  Председател: 
    1. Елена Неделкова
  Членове:
    2. Гергана Христова
    3. Пламка Бобойчева
    4. Галин Петров
    5. Стефана Поппламенова

Комисия „Териториално селищно устройство, общинска собственост и строителство, обществен ред и сигурност, транспорт и опазване на околната среда”.

Председател: 
    1. Галин Петров

Членове:
2. Елена Неделкова
3. Миляна Каменова
4. Адалберт Йолов
5. Николай Луканов

Комисия „Култура, социални грижи, здравеопазване, спорт и туризъм”.

Председател: 
    1. Миляна Каменова
  Членове:
    2. Пламка Бобойчева
    3. Адалберт Йолов
    4. Гергана Христова
      5. Александър Александров

„Комисия за противодействие на корупцията “.

Председател: 
    1. Красимир Жоров
  Членове:
    2. Адалберт Йолов
    3. Гергана Христова