Образование

Община Георги Дамяново има добре развита образователна структура. В Общината има 3 учебни заведения – Основно училище “Отец Паисий”, Професионална гимнaзия по селско стопанство ”Марко Марков” и Целодневна детска градина „Детелина” .
В ОУ ”Отец Паисий” се обучават 41 ученици в паралелки от първи до седми клас. Обхванати са всички деца от общината, подлежащи на задължително обучение.
В ПГСС ”Марко Марков” се обучават общо 45 ученици в специалностите ”Монтьор на селскостопанска техника”, “Техник-растениевъд” и „Агроекология“.
ЦДГ ”Детелина“ е единственото детско заведение в общината. В детската градина се обучават 14 деца в една смесена група – целодневна форма.
През 2009 г. е открит Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с. Гаврил Геново в село Гаврил Геново с капацитет 15 деца. На персонала е проведено обучение за работа с деца в рисково положение. В центъра се осигурява подходяща среда за живот, близка до семейната и се осъществява постоянна грижа за настанените деца.
Всички учебни заведения на територията на община Георги Дамяново са снабдени с компютри и интернет връзка.

Наименование Населено място Телефон
ОУ „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново 09551/ 2288; 2414
Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ с. Георги Дамяново 09551/ 2311; 2312
ДГ „Детелина“ с. Георги Дамяново 09551/ 2241