Култура

На територията на община Георги Дамяново има осем регистрирани читалища. Основната дейност на читалищата е свързана с библиотечна дейност и художествена самодейност.

Народно читалище “Трудолюбие” с. Георги Дамяново, създадено 1899г.
Народно читалище “Цеко Тодоров” с. Гаврил Геново, създадено 1899г.
Народно читалище ”Просвета” с. Камена Рикса
Народно читалище “Климент Охридски” с. Копиловци
Народно читалище “Пробуда” с. Говежда, създадено 1927г.
Народно читалище “Напредък” с. Дълги Дел, създадено 1929г.
Народно читалище “23-ти Септември” с. Дива Слатина
Народно читалище “Христо Ботев” с. Меляне

От голямо значение за местната култура и традиции са действащите фолклорни самодейни състави: седем групи за фолклорни песни в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Говежда, Каменна Рикса и Копиловци; група за скечове в селата Говежда и Дълги дел; една група за стари градски песни – с. Георги Дамяново.
Нематериалното културно-историческо наследство са запазените от хората обичаи, обреди, музика, песни и танци, предания и легенди, занаяти и приложни изкуства, кулинарни традиции. Те се съхраняват чрез дейностите, които се развиват в селските читалища в осем от тринадесетте села. Някои от тях са създадени в 1890г. – „Климент Охридски” в с.Копиловци, в 1898г. – „Трудолюбие” в с.Георги Дамяново и в 1899г. „Цеко Тодоров” в с.Гаврил Геново. Други са създадени в периода 1927г. – 1929г. – „Пробуда” в с.Говежда и „Напредък” в с.Дълги Дел. Културният облик и автентичност на общината е допълнен и от ежегодно предвижданите в културния календар и провеждани значими културни събития и изяви на територията на Община Георги Дамяново. Той се състои от редица организирани събития, за чиято реализация дейно участие вземат както Общинска администрация, така и читалищата.
В културния календар на Община Георги Дамяново присъстват официалните национални празници, народни празници, чествания на събития, събори на селата.
В община Георги Дамяново се провежда традиционен фолклорен събор „Свидня“ в местността „Попов мост“. Над 400 изпълнители от областите Монтана, Видин, Враца и гости от страната, показват изворен и обработен фолклор от своите райони. Целта на събора е да се стимулира интересът към културно-историческото и фолклорно наследство на региона. Чрез обмяната между съставите се увеличава и разнообразието в репертоарите на фолклорните състави.
Населените места в общината имат свой празник, който се отбелязва с тържество и събор на селото. Копиловци и Говежда провеждат съборите си през юни; селата Меляне, Георги Дамяново и Каменна Рикса – през август. На 22 септември е празникът на Община Георги Дамяново.