МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.), ЧЕ ДО 27 НОЕМВРИ 2020 Г. МОГАТ ДА РЕГИСТРИРАТ ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, В СЪОТВЕТНАТА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА § 41 НА ПРЗ НА ЗИД НА ЗООС.

По-подробна информация относно Регистрация на водовземни съоръжения можете да намерите тук…

ПАМЕТНИК НА КАП.КАМЕН ЛУКОВ ПЕЙНСКИ БЕШЕ ОТКРИТ В РОДНОТО МУ СЕЛО КОПИЛОВЦИ

На 14 октомври 2020 г. с  тържествена церемония беше открит паметника на капитан Камен Луков Пейнски  в родното му село Копиловци, общ. Георги Дамяново. Събитието започна с кратка военна церемония, […]

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/, СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД ”СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип на деца без увреждания с. Гаврил Геново получиха три компютърни конфигурации с лицензиран софтуер, безжичен рутер и безплатен интернет за […]