СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЯБЪЛКОВИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГАГАНИЦА, ОБЩ. БЕРКОВИЦА И НА С. ГАВРИЛ ГЕНОВО, ОБЩ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР”

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.10, Т.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЯБЪЛКОВИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГАГАНИЦА, ОБЩ. БЕРКОВИЦА И НА С. ГАВРИЛ ГЕНОВО, ОБЩ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР” С ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „ЕКОТЕРРА” ЕООД

В 14 дневен срок, считано от 31.05.2022 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

About Администратор

Вашият коментар