СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

Започнаха строително-монтажните дейности в изпълнение на обект „Рехабилитация на общински път  MON 1110 /III – 815 Боровци-Видлица/ – Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200.“ и сключен договор за изпълнение на СМР за същия обект с  „Европейски пътища“АД с рег.№94-III/18.10.2019г.

Средствата се отпускат, съгласно споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Георги Дамяново.  Напълно ще бъде рехабилитирана отсечкта от над 2,2 километра, от разклона за „Балова шума“, през село Гаврил Геново и излизане отново на републиканския път.

Работите включват  полагане на два слоя асфалт- биндер и износоустойчив пласт, изцяло подмяна на тротоарните плочки и бордюри, нов парапет на моста, през който минава пътят, хоризонтална и вертикална маркировка. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от  Наредба управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново, общината има готовност да предостави старите бордюри и тротоарни плочи за нуждите на населението, за укрепване на имоти и за облагородяване на прилежащи към имотите части публична общинска собственост-тротоари, срещу подадено заявление в Общинска администрация.

About Администратор

Вашият коментар