Районен съд

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – град Монтана

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 8 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет и  РЕШЕНИЕ № 113 по Протокол № 17/21.10.2020 г. на Общински съвет – Георги Дамяново, открива процедура за определяне на съдебен заседател за  Районен съд – Монтана за следващия мандат.

            С Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Монтана от 14.05.2020 г. е утвърден броят на съдебните за Районен съд – Монтана за следващия мандат – 30 броя, от които за Община Георги Дамяново – 1 /един/ съдебен заседател.

            1. Кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български граждани, който отговаря на условията на чл. 67 от Закона за съдебната власт, а именно:

            1.1 е на възраст от 21 до 68 години;

            1.2 има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район, за който кандидатстват;

            1.3 има завършено най-малко средно образование;

            1.4 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

            1.5 не страда от психически заболявания.

            1.6 не е съдебен заседател в друг съд;

            1.7 не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват;

            1.8 не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

            1.9 не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

            1.10 да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

            2. Необходимите документи са съгласно чл. 68, ал. 3 на Закона за съдебната:

            2.1 Подробна автобиография, подписана от кандидата;

            2.2 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

            2.3 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване;

            2.4 Данни за контакт на две лица, към които общинските съветници да се обръщат за препоръки;

            2.5 Мотивационно писмо;

            2.6 Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ;

            2.7 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

            2.8 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

            3. В срок до 01.11.2020 г. вкл. документите на кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, в деловодството на ОбС Георги Дамяново, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа.

            4. Приложения:

            4.1 Заявление /Приложение № 1/

            4.2 Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7/ Приложение № 2/;

            4.3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / Приложение № 3/;           

/Същите могат да се получат и на хартиен носител от деловодството ОбС Георги Дамяново/.

       5. Начин и ред за провеждане на процедурата

            С Решение № 113 от 21.10.2020 г., Общински съвет Георги Дамяново избра Временна комисия.

            5.1. Комисията извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

            5.2. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, което ще се проведе на 16.11.2020 г. в сградата на Община Георги Дамяново.

            5.3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

            5.4. Комисията съставя доклад за проверката на подадените от кандидатите документи и протичането на изслушването, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

            Съобщението да се публикува  на интернет страницата на община Георги Дамяново – https://georgidamyanovo.com/ и на таблото на първия етаж на Общинска администрация Георги Дамяново на 16.11.2020 г..

Д-р Мирослав Паньов

…п…Председател на Общински съвет – Георги Дамяново