РАЗПРЕДЕЛЕНИ 137 808 ЛЕВА ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища, на 28 януари 2021 г. се проведе заседание на Комисията за разпределение на субсидията за регистрираните 8 народни читалища на територията на община Георги Дамяново за 2021 г.

Съгласно Заповед № 18 от 25.01.2021 г. на Кмета на община Георги Дамяново Нина Петкова беше назначена комисия с представител от Общината и всички читалищни настоятелства. На срещата присъства и гл. счетоводител на Община Георги Дамяново Гергана Филипова.

Във връзка с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. общата субсидирана численост за народните читалища в община Георги Дамяново е в размер на 12 субсидирани бройки – в размер на 137 808 лева.

Сумата за една субсидирана бройка е в размер на 11 484 лв., като завишението е с 1044.00 лв. спрямо 2020 г. В него са разчетени средства за художествена дейност, за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, такси, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

About Администратор

Вашият коментар