Публични регистри 2

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА РЕШЕНИЯ И ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.5, АЛ.5 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО (06.08.2020г.)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2020 г. (08.07.2020г.)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА РЕШЕНИЯ И ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2020
г. (08.07.2020г.)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО към 24.04.2020 г

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.5, АЛ.5 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ – ОБЩИНА ГЕОРГИ
ДАМЯНОВО към 24.04.2020 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2020 г.

Заповед

Регистър на одобрени ПУП 2019

Регистър на разрешенията за строеж 2019

Регистър на становищата 2019

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2019

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2018

Регистър на разрешенията за строеж 2018

Регистър на одобрени ПУП 2018.2

Регистър на становищата 2018.2

Регистър на одобрени ПУП 2017

Регистър на становищата 2017

Регистър на разрешенията за строеж 2016-2017

Регистър на у-ния за въвеждане в експлоатация 2017 Дамяново

Георги Дамяново, регисри

Георги Дамяново, заповеди