ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА РЕШЕНИЯ И ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.5, АЛ.5 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО