ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ СТОПАНСКА ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА ПО ЗЕМЛИЩА, САМО НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ

About Администратор

Вашият коментар