Профил на купувача

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Георги Дамяново има нов Профил на Купувача, който можете да достъпите на следния линк:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗА ПОРЪЧКИ СЛЕД 14 ЮЛИ 2020

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“

Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Георги Дамяново за сезон 2020/2021 година.
Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:14:33

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 г.

16-09-2016

Пазарни консултации на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2.„Инвестиции всъздаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „от Мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и чл. 44 от Закона за обществените поръчки за обект: „Рехабилитация на общински пътища MON2113 / III – 1024, Георги Дамяново – Говежда / – Копиловци, от км 0+000 до км 6+650, MON1110 / III – 815, Боровци – Видлица / – Гаврил Геново / III – 1024, от км 0+000 до км 2+200 и MON 2111 /III – 102, Бели Мел-Монтана/ – Видлица – Чемиш – Каменна Рикса – oт км 0+000 до км 7+500, община Георги Дамяново”