ПРОТОКОЛ ОТ 18.02.2022 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 26/29.01.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ЧЛ.37М, АЛ.1, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 4 ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

About Администратор

Вашият коментар