ПРАВИЛНИК ОбС

12-01-2024 О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Петък, 12 януари 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2023 – 2027 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на интернет страницата на общината, да направят своите предложения и да изразят становища по предложението. Изменението и допълнението се отнася за чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2023 – 2027 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Георги Дамяново, с адрес: с. Георги Дамяново, 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 12 януари 2024 г..

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 12 февруари 2024 г.

Прикачени файлове:

09-11-2023 О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2023 – 2027 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Петък, 9 ноември 2023 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за проект за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2023 – 2027 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg и gd3470_obs@abv.bg

Дата на откриване: 09.11.2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 23.11.2023 г.

Прикачени файлове: