ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Георги Дамяново е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Георги Дамяново за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 01.03.2021 г. до 16.03.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на gd3470@mail.bg или в деловодството на общината до 16.03.2021 г., включително.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Георги Дамяново (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Георги Дамяново е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Георги Дамяново е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 16.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: gd3470@mail.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Георги Дамяново на адрес: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ №2.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Георги Дамяново отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

НИНА ПЕТКОВА

Кмет на Община Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар