ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПРОМИЛИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2023 ГОДИНА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

До края на текущата година предстои приемането на План-сметка за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне на размера на промилите на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 година в Община Георги Дамяново. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 година в Община Георги Дамяново преди внасянето им в общинския съвет.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2.

На сайта на общината (https://georgidamyanovo.com/) в интернет са публикувани материалите за обсъждането.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: kmet@gd3470.egov.bgи в деловодството на общината на адрес: с. Георги Дамяново, ПК: 3470, ул. „Единадесета“ № 2.

Документация:

1. Предложение от Нина Пламенова Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново;

2. План-сметка за необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване през 2023 год.  в Община Георги Дамяново;

3. Проект за решение.

НИНА ПЕТКОВА

Кмет на община Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар