Поверителност

Защита на личните данни на Община Георги Дамяново съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).