ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. е одобрено проектно предложение на Община Георги Дамяново за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”

Приоритетна ос: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Финансираща програма:
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Обща стойност на проекта: 136 095.92 лв
Срок на изпълнение: Предоставянето на услугите е за период от 13 месеца, считано от 12.04.2021 г.
За Проекта: С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.
Проектът предвижда:
По Компонент 1 да бъдат обхванати следните дейности:
• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги предоставящи грижа, от/до домовете на лицата за 19 потребители.
Целеви групи, обхванати от проекта: Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално ще бъдат обхванати 13 населени места. Всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден.
Основни очаквани резултати: „Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.
По Компонент 2 – Дейности за превенция на Ковид 19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности ще бъдат предоставени в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане в с. Гаврил Геново и Дома за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Говежда.
Превенцията на COVID-19 в социалните услуги ще се осъществи посредством извършване на следните дейности:
• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
• тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.
По новата процедура се създават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. В проекта са включени дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

About Администратор

Вашият коментар