ОБЯВЛЕНИЕ НА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001040 „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР)

About Администратор

Вашият коментар