Обяви, търгове и конкурси

списък окончателни резултати – конкурс директор дирекция

списък окончателни резултати – конкурс главен архитект

Обявление система за определяне на резултатите- Гл. архитект Обявление система за определяне на резултатите-Директор

Обява относно провеждане на публичен търг с явно наддаване, на основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от стопанска 2020/2021 година по землища, само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на 07.08.2020г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността Директор на дирекция „Образование, култура, туризъм, социални дейности, общинска собственост, териториално и селищно устройство” в Община Георги Дамяново

КОНКУРС ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

КОНКУРС ГЛАВЕН АРХИТЕКТ (Списък на недопуснатите кандидати)  (Списък на допуснатите кандидати)

Заповед


Обявление на ДГ „Детелина“ за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“     26.08.2019 г.


На 04.06.2019 г. от 16.00 ч. на площад Жеравица в гр. Монтана ще се проведе комуникационно-информационна кампания „Бъди войник”, организирана от Министерство на отбраната. Събитието ще се състои от три компонента – концерт (18.30 часа), статичен/динамичен показ на военна техника, въоръжение и трудова информационна борса от 7 (седем) щанда/шатри на Централно военно окръжие, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, 68-ма бригада „Специални сили”, служба „Военна полиция” и Национална гвардейска част.

Покана     Свидня 2019 – Обява   Заявление за участие

Проект „Център за независим живот“

Прессъобщение приключване проект 01.12.2018

Информация напредък към 30.09.2017 г.

Прессъобщение към 30.09.2018 г.

Прессъобщение 30.05.2018

Информация напредък 30.03.2018 г.

Информация напредък към 30.09.2017 г.


Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Проект ОПРГТ Монтана

Приложение № 1 – Характеристика на собствеността на горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Терминологичен речник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 CICES_Finalised-V5.1_01012018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Анкетно проучване на експертното мнение за разработване на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Запитване към специализираната общинска администрация за разработването на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Зони на уязвимост

Приложение № I.1 – Идентифицирани несъответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ № III.1 Ползватели на възмездни ползи

ПРИЛОЖЕНИЕ № II.1 Функционални категории

ПРИЛОЖЕНИЕ № II.2 Екосистемни ползи предоставяни от горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ № III.2 Горски територии, предоставящи възмездни екосистемни ползи


Търг с тайно наддаване за възлагане на дейността „Продажба на стояща дървесина на корен от обект 001“

Заповед

Условия за участие

Проекто договор

Приложения


Обявление от отдел „Териториално и селищно устройство“ при община Георги Дамяново

Свидня
Свидня – заявка – 2018
Свидня – статут 2018
Свидня – постер – 2018

Кърлежи и комари
Кърлежи и комари – решение
Кържели и комари – програма