Наредби, правилници и програми

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН за развитие на социалните услуги – 2021 год.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020 г. в съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦАТА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ .9 ОТ ППЗСП 01.02.2020 г. – 31.01.2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2020-2027г

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО МАНДАТ 2019 – 2023Г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Георги Дамяново (Загл. изм. с Решение № 160/21.01.2009г.)

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Програма за енергийна ефективност на община Георги Дамяново 2020 – 2022 г.

Наредба за дейността на религиозните общности на територията на община Георги Дамяново

Наредба за управление на отпадъците

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

НАРЕДБА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗП. НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Георги Дамяново

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩ. ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НАРЕДБА ЗАНАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

НАРЕДБА ЗАРЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

НАРЕДБА ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША, ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и № 2 ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПМЛ 2019-1

План за защита при бедствия в община Георги Дамяново

План за защита при ядрена и радиационна авария и трансгранично замърсяване с радиоактивни материали

План за противодействие на тероризма в община Георги Дамяново