ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

О Б Я В А

Общинска администрация, община Георги Дамяново обявява прием на заявления за включване в Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора, определени с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с чужда помощ, както и на хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

В Програмата могат да бъдат включени следните групи лица, нуждаещи се от предоставяне на грижи в домашна среда:
• Лица с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• Лица над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. За целите на Програмата това са лица, които: са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа; са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер.

Лицата, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда, могат да бъдат включени в програмата ако отговарят и на следните условия:

  • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, определен с Постановление на Министерския съвет;
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговското дружество;
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се , безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход;
  • да не са включени в механизма за лична помощ;
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Работодатели по Програмата могат да бъдат Общинските администрации.

Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” могат да се включат в заетост по Програмата на длъжност „Домашна помощница / Домашен помощник” след насочване от Дирекция „Бюро по труда”.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата, могат да подават (лично или чрез техен законен представител) Заявление-декларация за включване /по образец/, в Общинската администрация по настоящ адрес. Образец на Заявление-декларация може да се получи в сградата на Община Георги Дамяново

Заявления ще се приемат в срок до 28.02.2020 г., в сградата на Общинска администрация Георги Дамяново, стая 202 всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа

About Администратор

Вашият коментар