Население

Към м. януари 2012 г. населението на община Георги Дамяново наброява 2 553 души. Всеобщата тенденция на намаляване на населението е валидна и за общината. Средногодишният темп на намаление на населението е около 5 %, което е по-високо от средното за страната. Във всички села се наблюдава намаление на населението. Особено чувствително населението намалява в селата Помеждин и Еловица.

Тук може да се даде обобщение на тези групи населени места:

Тук може да се даде обобщение на тези групи населени места:

Население Бр.
села
Села Брой население Общо население
До 50 души 2 Помеждин

Еловица

15

39

54
От 51 до 100 души 4 Главановци

Видлица

Чемиш

Дива Слатина

63

66

75

94

298
От 101 до 200 души 3 Каменна Рикса

Меляне

Дълги Дел

118

161

165

444
От 201 до 500 души 3 Гаврил Геново

Георги Дамяново

Говежда

226

455

489

1170
От 501 до 1000 души 1 Копиловци 587 587
Всичко 13 2553

 Населението в под, в и над трудоспособна възраст намалява с различни темпове. Най-високи темпове се наблюдава в групата под трудоспособна възраст, следвана от групата над трудоспособна възраст.

Драстичното намаляване на броя на ражданията, в съчетание с увеличението на средната продължителност на живота, има огромно значение за просъществуването на общината, за нивото на жизнения стандарт и отношенията между поколенията.

По образование се наблюдава картина на подобряване на образователното равнище на населението. Това се определя от намаление на броя на възрастното население и неточната класификация на показателите за образование.