ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СПЕЧЕЛИ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

Община Георги Дамяново спечели проект BG05SFPR002-2.001-0183 „Грижа в дома в Община Георги Дамяново” по Процедура BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

На 21 март 2023 г. бе подписан Административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, като дейностите по проекта са за период от 12 месеца и стартират от 21.04.2023 г.
Стойност на проекта, изцяло с Европейско финансиране, е в размер на 192 314,15 лева (сто деветдесет и две хиляди триста и четиринадесет лева и петнадесет стотинки) безвъзмездна финансова помощ.
Срок на изпълнение на проекта: 21.04.2023 г. до 21.04.2024 г. /12 месеца/
Целта на проекта е да осигури подкрепа в домашна среда лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и разширяване възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравни – социални услуги в домашна среда. Осигуряване на индивидуална и достъпна домашна грижа и психологическа подкрепа на уязвимите лица, живеещи в общината.
Услугата „Грижа в дома” ще обхваща нуждаещите се лица – възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в селата от общината. По проекта ще бъдат обхванати 35 бр. потребители.

За предоставящ пряко услугите екип по „Грижи в дома” ще бъдат наети на трудови договори общо 15 човека със заетост на четири и осем часов работен ден. Длъжностите по проекта са: домашни помощници, диспечер, медицинско лице, шофьор, психолог, социален работник, здравен специалист
Проектът обхваща четири направления/дейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации специалисти при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
    На всеки потребител ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги по домовете и психологическа подкрепа в рамките на до 2 часа дневно.
    За ползване на услугите по проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

About Администратор

Вашият коментар