ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА 200  НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА

На 21 декември кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова и Агенцията за социално подпомагане подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.001-0048-С01 по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, за финансиране на Проект „Топъл обяд в Община Георги Дамяново”.

Срока за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 септември 2025 година и е на стойност 550 848 лева.

Основната цел на Проект „Топъл обяд в Община Георги Дамяново” е в рамките на работните дни да се осигури топъл обяд на 200 души от всички населени места на общината, които принадлежат на някоя от следните целеви групи:
• лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и не получават подкрепа от близките си;
• лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
• лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия;
• лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
• скитащи и бездомни лица;
• лица от уязвими групи.

В рамките на проекта Община Георги Дамяново ще предоставя топъл обяд, (вкл. супа, основно ястие, десерт и хляб) на лица, включително многочленни семейства с деца, с настоящ адрес на територията на община Георги Дамяново.
С цел подобряване качеството на услугата Община Георги Дамяново успешно защити проект пред Фонд ”Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, чрез който ще получи финансиране за закупуване на нов лекотоварен автомобил, отговарящ на всички санитарни изисквания за безопасен транспорт на храни и с който ще се превозва топлия обяд до всички населени места.
Общ бюджет на проекта е 50 000,00 лв. с включено ДДС.
Размер на финансовите средства, за които се кандидатства е 36 000,00 лв. с включено ДДС.
Размер на собствения принос е 14 000,00 лв. с включено ДДС.

About Администратор

Вашият коментар