ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОДПИСА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.001-0044-C01 от 31.08.2020 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОДПИСА

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

 BG06RDNP001-7.001-0044-C01 от 31.08.2020 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от марка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Благоустройство на улична мрежа на с. Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с. Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново”

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Проекта предвижда благоустрояването на 19 улици с  обща дължина от 3 818,41 м. на територията на община Георги Дамяново в селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Говежда и Копиловци. С проекта е предвидено подобряването на съществуващата улична настилка и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улиците.   

Обща стойност на проекта – 1 165 058,74 лева,

Финансиране от ЕЗФРСР – 990 299,94 лева

Национално съфинансиране – 174 758,80лева

Изпълнение на проекта: 36 месеца

About Администратор

Вашият коментар