НОВ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Община Георги Дамяново стартира изпълнението на нов проект № BG05SFPR002-2.002-0145-С01 „Укрепване на общински капацитет в община Георги Дамяново”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0145-C01/18.04.2023 г. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет и подкрепа в изпълнението на правомощията по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ, която ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане в областта на социалните услуги и личната помощ, и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Георги Дамяново.
Целевите групи, които ще бъдат обхванати от проекта, ще бъдат служители от администрацията на общината, ангажирани с политиките в социалната сфера.
Дейностите по проекта са насочени към изграждането на капацитет в Община Георги Дамяново, относно прилагането на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, за което ще бъдат сключени допълнителни споразумения с трима служители от структурата на Общинска администрация Георги Дамяново. Ще се реализират въвеждащо и надграждащо обучение и супервизия, изготвяне на анализи и аналитични проучвания в областта на социалните услуги на Община Георги Дамяново, които ще спомогнат за прецизиране на нуждите, обхвата и потребностите от социални услуги и ще послужат като основа за бъдещо прецизно планиране, предоставяне и наблюдение на същите.
С реализацията на дейността ще се покрият отговорностите на Общината по отношение на анализирането на предоставяне на социални услуги като същевременно ще се разработи програма за развитие на качеството на социалните услуги. За целта ще бъдат проведени разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информиране на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

About Администратор

Вашият коментар