НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 66 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА 2021 Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА 2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Георги Дамяново уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2021 г. на територията на Община Георги Дамяново.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: gd3470@mail.bg или в Деловодството на Община Георги Дамяново на адрес: с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” № 2, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението (16.11.2020 г.).

Материалите за проекта на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2021 г. на територията на Община Георги Дамяново ще бъдат публикувани на сайта на Общината: https://georgidamyanovo.com/

About Администратор

Вашият коментар