Културен календар 2021г.

Списък на предвидените за 2021 година значими културни събития и изяви на територията на Община Георги Дамяново

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ