Културен календар 2020г.

Списък на предвидените за 2020 година значими културни събития и изяви на територията на Община Георги Дамяново

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ