Културен календар 2019г.

Списък на предвидените за 2019 година значими културни събития и изяви на територията на Община Георги Дамяново

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ