ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 4,633 дка.

В имота има две сгради:

 1. Масивна двуетажна сграда – 486 кв.м.
  Предназначение: Заведение за социални грижи
 2. Масивна едноетажна сграда – 28 кв. м.
  Предназначение: Здравно заведение
  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;
  Сградата е построена през 1949 година;
  Адрес на имота: с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,ЕКАТТЕ 14283;
  За повече информация – тел: 09551 – 2220/108

About Администратор