За Общинки съвет – Георги Дамяново

Общински съвет–Георги Дамяново е орган на местното самоуправление на територията на община Георги Дамяново. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Състои се от 10 общински съветници, избрани пряко от населението на общината. Общински съвет – Георги Дамяново осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Георги Дамяново и Етичен кодекс на общинския съветник.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет има следните правомощия:

·                     определя политиката за изграждане и развитие на общината;

·                     създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

·                     одобрява структурата на общинската администрация по предложение на Кмета на община Георги Дамяново;

·                     избира и освобождава Председателя на съвета и кметовете на населените места в общината;

·                     определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете, в рамките на действащата Нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на Кмета на община Георги Дамяново;

·                     приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му;

·                     определя размера на местните такси;

·                     приема решения за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на Кмета на община Георги Дамяново, кметовете на кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя  представителите на Община Георги Дамяново в тях;

·                     приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и емитиране на облигации;

·                     приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;

·                     приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на община Георги Дамяново;

·                     определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на община Георги Дамяново, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на общината, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

·                     приема решения за участие на Общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя  представителите на Община Георги Дамяново в тях;

·                     приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;

·                     приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на община Георги Дамяново по въпроси от своята компетентност;

·                     удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

·                     решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на Кмета на общината, след съгласуване с областния управител;

·                     упражнява текущ и последваш контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

·                     приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;

·                     приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В своята дейност Общински съвет – Георги Дамяново се ръководи от следните принципи:

·                     законност;

·                     колегиалност;

·                     самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;

·                     гарантиране и закриляне интересите на жителите на Община Георги Дамяново;

·                     публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение.

Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветници.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател:

·                      по негова инициатива;

·                      по искане на една трета от общинските съветници;

·                      по искане на една пета от избирателите на общината;

·                      по искане на Областния управител.

Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветници. Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

Общински съвет – Георги Дамяново провежда редовни заседания най-малко 11 на брой в една година. Те са открити за граждани. По изключение Общински съвет – Георги Дамяново може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати. Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общински съвет, Кмета на община Георги Дамяново или Общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по определен ред, начин и срок.