ЗАПОЧВА АСФАЛТИРАНЕТО НА 19 УЛИЦИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

На 04.03.2022г. в заседателната зала на Община Георги Дамяново бяха съставени протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Строителството се извършва по сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0044 „Благоустройство на улична мрежа на с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Говежда, и с. Копиловци, община Георги Дамяново“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0044-C02 от 31.08.2020 г. по изпълнение на проект „Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново , с.Георги Дамяново, с.Говежда и с.Копиловци, община Георги Дамяново“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Георги Дамяново.
Проектът предвижда благоустрояването на 19 улици с обща дължина от 3 818,41 м на територията на община Георги Дамяново в селата Г. Геново, Г. Дамяново, Говежда и Копиловци. Проектът е с предназначение за подобряване на пътните настилки, поради износване на плътния асфалтобетон, влошената равност, многото частични ремонти по настилката и много линейни и мрежести пукнатини по настилката. За целта е предвидено възстановяване и подобряване на съществуващата улична настилка и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улиците. Отводняването на улиците се осъществява с подходящи надлъжни и напречни наклони и съществуващи дъждооттоци.
Обща стойност на проекта е 1 165 058,74 лева – Финансиране от ЕЗФРСР – 990 299,94 лева, Национално съфинансиране – 174 758,80лева. Изпълнението на проекта е 36 месеца.

About Администратор

Вашият коментар