ЗАПОВЕД № 80/18.03.2024 Г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.2 ОТ ЗМСМА,ЧЛ. 34, АЛ.4, ЧЛ.36, АЛ.4, ЧЛ.40, АЛ.2, Т.3 И АЛ.8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2И ЧЛ.42, АЛ.1,Т.4, АЛ.3, ЧЛ.43, АЛ.1ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО,РЕШЕНИЕ № 24 ОТ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 22.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

About Администратор

Вашият коментар