ЗАПОВЕД № 66/05.03.2024Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА ВЛАСТ (ЗМСМА), ЧЛ.14, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС), ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 37В, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ), РЕШЕНИЕ № 54 ОТ ПРОТОКОЛ № 5/16.02.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

About Администратор

Вашият коментар