Екология

30-0902022 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА: Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „КИ Драганчовица – ВиК Монтана -Каменна Рикса”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35871.659.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Каменна Рикса, община Георги Дамяново, област Монтана

01-08-2022 О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.)

01-08-2022 ОБЯВЯВА

Открит обществен достъп на информацията:
• 90-758/28.07.2022г. – Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „КИ 2 Рикошко – ВиК Монтана – Каменна Рикса”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35871.190.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменна Рикса, община Георги Дамяново, област Монтана, с издадено разрешително за водовземане № 11510438/25.11.2009 г., продължено с Решение № 2787/29.10.2019 г., изменено с Решение № 3450/21.12.2021 г., с цел обществено питейно-битово водоснабдяване.
Писмени становища, мнения и възражения се приемат след датата на публикуване на обявата на следните адреси:
• Община Георги Дамяново на адрес: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” № 2, в периода 01.08.2022 г. – 01.09.2022 г.

01-08-2022 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА: ПРОЕКТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) ОКОЛО КАПТИРАН ИЗВОР „КИ 1 РИКОШКО – ВИК МОНТАНА – КАМЕННА РИКСА”, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 35871.190.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА СЕЛО КАМЕННА РИКСА, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛАСТ МОНТАНА.

31-05-2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЯБЪЛКОВИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГАГАНИЦА, ОБЩ. БЕРКОВИЦА И НА С. ГАВРИЛ ГЕНОВО, ОБЩ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР”

14-04-2022 ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 2021-2028 – ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2021 Г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

С допълнителна информация, в това число и график за провеждането на консултациите можете да се запознаете от ТУК.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОПРГТ – МОНТАНА И ДОКЛАД НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТ

В съответствие с изискването на чл. 58, ал.2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл. 21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА прилагат следното:

Обява за среща за обществено обсъждане на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана

Проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана


ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020г.

Решение №52 на Общински съвет Георги Дамяново относно приемане на Отчета за 2019 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2016 – 2020 г. и Отчет за 2019 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2016 – 2020 г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019г.

Заповед № РД-12-145 на Директора на Регионална дирекция по горите – Берковица относно ограничаване достъпа до горски територии в ловностопанските райони, попадащи в подзони „А“ (вкл. приложения)

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019г.

obobshtena_spravka_OUP_G_Damyanovo

SKMBT_C224e19062013400

Становище по ЕО ОУП

ОУПО-ГЕОРГИ ДАМЯНОВО-ПП

ПП-G.DAMYANOVO-celen_list

Проект на ОУП – Приложения:

GD_MAIN_OPOREN PLAN-1.1.Oporen plan GD_MAIN_OPOREN PLAN-1.2.Oporen plan KIN GD_MAIN-PP-2.1.Predvaritelen proekt GD_MAIN-PP-2.2.Shema selishtna sistema GD_MAIN-PP-2.3.Shema transport GD_MAIN-PP-2.4.Shema energijni iztochnici GD_MAIN-PP-2.5.Shema ViK sistema GD_MAIN-PP-2.6.Shema KIN GD_MAIN-PP-2.7.Shema zelena sistema GD_MAIN-PP-2.8.Shema teritorii zashita GD_MAIN-PP-2.9.VIDSOBSTVENOSTCD_DOSV_OUP_G_Damyanovo_102018   DEO_OUP_GD_2019   NTR_DEO_OUP_GD PRILOJENIQ ZAGLAVNI   t_4_kum_Iskaneto t_5_kum_Iskaneto

ДОСВ

Доклад за ЕО

Съобщение за консултации

Община Георги Дамяново, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Георги Дамяново, Доклад за Екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях:  https://georgidamyanovo.com/ Становища, бележки и препоръки могат да бъдат депозирани на вниманието на Кмета на Община Георги Дамяново – г-жа Цветелина Александрова и/или на електронна поща: gd3470@mail.bg, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Отчет отпадъци за 2018 г.           Решение ОбС отчет отпадъци

Месечен график за сметосъбирането и сметоизвозването на твърди битови отпадъци:

2019: м. януари   м. февруари   м. март  м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември

20018: м. януари   м. февруари   м. март   м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември   м. октомври   м. ноември  м. декември

2017: м. януари   м. февруари   м. март   м. април   м. май   м. юни   м. юли   м. август   м. септември   м. октомври   м. ноември   м. декември

Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци

Наредба за управление на общинските пътища

Решение №158 на ОБС за общинските пътища

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново

Решение №421 на ОБС за управление на отпадъците

Общинска програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.

Решение №294 на ОБС за актуализация на общинска програма за управление на отпадъците

Програма за опазване на околната среда 2016-2020 г.

Решение №176 на ОБС за приемане на общинска програма за опазване на околната среда

Отчет за изпълнение на общинска програма за изпълнение дейностите по отпадъци на територията на община Георги Дамяново за 2017 г.

Схеми кофи и контейнери 2017 г

Решение №277 на ОБС отчет отпадъци