Екологични оценки

Община Георги Дамяново, на основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Георги Дамяново https://georgidamyanovo.com/

Становища, бележки и препоръки относно обхвата на доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани на вниманието на Кмета на Община Георги Дамяново и/или на електронна поща: gd3470@mail.bg, в 20-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Общ устройствен план на община Георги Дамяново
– Задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО
– Писмо на РИОСВ с изх. № 1203/30.05.2013 г.
– Опорен план, Предварителен проект на ОУП на Община Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар