Документи

Протокол от заседание на комисия относно сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и Приложение

Годишен отчет на община Георги Дамяново за достъп до обществена информация за 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийна ефективност съгласно чл.63 от ЗЗЕ

Протокол разпределение животновъди    01.04.2019

Протокол ревизия     01.03.2019

Детска градина – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина извършваща задължително предучилищно образование

Детска градина – Издаване на дубликат на документ за завършен етап или степен на образование – удостоверения

Бюджет 2018

Обява за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Георги Дамяново към 31.12.2016 г

Месечен отчет – май 2017

Тримесечни отчети-31.03.2017 г.

Заповед 107от 12.04.2017 г.

Разрешение за строеж 1 от 20.03.2017 г.

B1_2017_2_6206 IB1_2017_2_6206_K33 IB1_2017_2_6206_KSF Prosrochia_2017_2_6206

Годишен отчет за изпълнението на плановете по чл. 12 от ЗЕЕ _ZEE

Месечни отчети – януари 2017

Сметки за средства от ЕС – РА

Сметки за средства от ЕС – КСФ

Сметки за чужди средства

Бюджет 2017 г.

Разпределение субсидията за читалищата

Решение № 151

Скисък капиталови разходи

Обява за публично обсъждане на проект на бюджета за 2017г.

Заповед за отказ за одобряване на изменение на кадастрални я план на с. Копиловци

Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. 

Бюджет 2016 г.

Заповед 271 от 28.12.2015 – Цветко Качов Цветков

Проект на общински бюджет 2016

Протокол от работата на комисията за извършената проверка на адресни регистрации

Заповед за комисия за извършване на проверка на извършените адресни регистрации

Отчет обсъждане

Бюджет 2015

Заповед за съставянето на проекто бюджет 2015

ОБЯВА Публично обсъждане на бюджет 2015 г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Георги Дамяново

Харта на клиента

Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация Георги Дамяново

Бюджет 2014

Тримесечни отчети 30.09.2014г

Тримесечни отчети 30.06.2014г

Тримесечни отчети 31.03.2014

Месечни отчети 10.2014 г.

Месечни отчети 09.2014 г.

Месечни отчети 08.2014 г.

Месечни отчети 07.2014 г.

Месечни отчети 06.2014 г.

Месечни отчети 05.2014г.

Месечни отчети 04.2014 г.

Месечни отчети 03.2014 г.

Месечни отчети 02.2014 г.

Месечни отчети 01.2014 г.