ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- МОНТАНА УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, БОЙЧИНОВЦИ, ЯКИМОВО, ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ) ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

За вас работодатели!!!

Дирекция „Бюро по труда“- Монтана уведомява работодателите от общините Монтана, Бойчиновци, Якимово, Чипровци и Георги Дамяново, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 11 627 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5- годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 675 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2640 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 14 627 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от б месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6 701 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 386 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 2 637 лв.;

Програми за обучение и заетост:

• Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 11 293 лв. ;

Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ:

  • Обучение на безработни по заявка на работодател – 11 349 лв.;
  • Обучение на заети лица от микро и малки предприятия – 1 695 лв.;
  • Обучение на заети лица от средни предприятия – 346 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана, както и на тел. 096/306 557.

About Администратор

Вашият коментар